Regulamin sklepu internetowego

Droga Kupująca! Drogi Kupujący!

Nazywam się Natalia Lublińska, jestem autorką „Tajemnic”, które możesz zamówić za pośrednictwem tej strony. Poniżej znajduje się regulamin, który informuje o sposobie złożenia zamówienia, zawarcia umowy na odległość, dostępnych formach płatności czy też zwrotach i reklamacjach. Wszelkie pytania możesz kierować na adres: natalia.lublinska@ gmail.com

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za zainteresowanie moimi produktami

Natalia

 

§1 Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Produkt – rzecz lub usługa dostępna w Sklepie, a będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin dostępny pod adresem natalialublinska.pl.
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem natalialublinska.pl prowadzony przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca – Natalia Lublińska, ul. Głowackiego 16, 32-100 Proszowice, NIP 6821681116, prowadząca działalność nierejestrowaną (nieewidencjonowaną).
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.

  §2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów swojego autorstwa.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień wymagane są: urządzenie końcowe (np. komputer, telefon), przeglądarka internetowa, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie jest możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych oraz są cenami brutto.
 6. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (opłata za usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

  §3 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zamawiam” (lub równoznaczny).
 2. Wypełnić formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (w tym adresu e-mail), numeru telefonu oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu.
 3. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny).
 4. Opłacić zamówienie w określonym terminie poprzez wpłatę na konto Sprzedawcy na rachunek bankowy podany w formularzu Zamówienia.

  §4 Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą formularza w Sklepie internetowym zgodnie z §3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty Klienta podany w formularzu Zamówienia. Wiadomość zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostaje anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w Sklepie.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ( czyli od dnia zapisania przelewu na koncie bankowym Sprzedawcy).
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz krajów europejskich, wyłącznie w dni robocze.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 2. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 4. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i jest dostępny na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php . Nie jest to jednak obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu tych samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem nie dłużej jednak niż 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie niezwłocznie, ni e później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§6 Reklamacja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za zasadne.
 6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dobrowolnie i za zgodą obu stron.
 2. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich), rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy, ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod, następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR) udostępnionej przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

§8 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyraża na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W celu dostarczenia zamówionego Produktu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe (imię, nazwisko, adres) wybranemu przewoźnikowi.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dostarczenia Produktów.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie 28.08.2020 roku.